Publisert: 17.11.2015. TEKST: Eline Furuseth, markedsrådgiver i Atea BILDER: DSB

DSB hadde for liten tid til å drifte og utvikle strategisk viktige tjenester. Løsningen ble å modernisere kommunikasjonsløsningene og endre håndteringen av sluttbrukersupport.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. DSB har cirka 650 ansatte. Av disse er 300 ved hovedkontoret i Tønsberg, mens de øvrige arbeider i tilsynsregionene for el-tilsyn, skoler og Sivilforsvaret.

Mer effektiv samhandling

IT-avdelingen brukte for mye tid på oppgaver og støtte rundt telefoni, mobiltelefoner og nettbrett, og hadde for liten tid til å drifte og utvikle strategisk viktige tjenester. For å få en mer effektiv samhandling og mer effektiv håndtering av sluttbrukere, så derfor DSB behovet for å innføre sømløse samhandlingstjenester og sette ut deler av sluttbrukersupport.

I forbindelse med anbud på teleoperatør var det et ønske om en innovativ og rådgivende totalleverandør. Valget falt på konstellasjonen Telenor og Atea. Hans Magne Holst, IKT-sjef i DSB, utdyper:

De kunne både rådgi og overta støtte på alt utenfor våre interne systemer. Atea fremsto som svært profesjonelle, og deres erfaring med operatørbytte frigjorde oss for mye planlegging og jobb. Vi brukte mye mindre tid på dette internt enn hva vi hadde regnet med på forhånd.

Ateas erfaring med operatørbytte frigjorde oss for mye planlegging og jobb.

— Hans Magne Holst, IKT-sjef i DSB

Av hensyn til det beredskapsansvar som er pålagt DSB for å ivareta samfunnssikkerheten ved større ulykker, kriser og katastrofer, er sikkerheten og kontinuiteten i kommunikasjonsløsningene svært viktig:

Ved nasjonale kriser, eller større ulykker/ hendelser, hvor flere etater ofte er involvert har DSB en sentral rolle. Sikkerhet og stabilitet i løsningene er derfor vesentlig fortsetter Holst.

Fullt fokus på strategiske oppgaver

Atea er blitt DSBs internstøtte på alt som omhandler mobile enheter. Dette innebærer støtte til kjøp av mobile enheter, håndtering av abonnement og tjenester, samt brukerstøtte for den enkelte ansatte. Dette er løst ved at den ansatte ringer DSBs vanlige nummer for IKT brukerstøtte, innvalg 1 «støtte mobile enheter» går direkte til Ateas kundesenter for mobil.

Atea tar ansvar for å tilpasse våre abonnement og tjenester slik at operatøravtalen utnyttes optimalt. Vår IT-avdeling kan da ha full fokus på mer strategiske oppgaver, avslutter Holst.

Leveranse

  • Ansvarlig for operatørbytte
  • Sluttbrukersupport
  • Implementering av samhandlingsløsninger
  • Leveranse av mobile enheter med tilbehør
  • Innovativ og rådgivende samarbeidspartner (totalleverandør)

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om løsningen til DSB, kontakt Arne Keim Johnsen, senior rådgiver mobilitet på e-post: arne.keim.johnsen@atea.no eller på tlf: +47 95 87 15 20

Kontakt oss

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB)

DSBs ansvar på samfunnssikkerhetsområdet omfatter nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap, brann- og elsikkerhet, industri- og næringslivssikkerhet, farlige stoff, og produkt- og forbrukersikkerhet. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.